Podmínky a pravidla

Prosim přečtěte si tyto podmínky a pravidla předtím než budete používat naši stránku https://rpg-4fun.eu/  operovanou 4FunRPG.

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že se budete těmito podmínkami řídit. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Ochrana vlastnictví

Služba a její původní obsah, vlastnosti a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti. 4FunRPG a jejími poskytovateli licence.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností 4FunRPG .

4FunRPG nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 4FunRPG nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s těmito škodami nebo ztrátami.

v souvislosti s vaším používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte podmínky.

Všechna ustanovení Podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se slovenským právem bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

Pokud nebudeme vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou mohli ohledně Služby uzavřít.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo nahradit dle vlastního uvážení. Pokud se jedná o podstatnou změnu, budeme se snažit poskytnout alespoň 30denní upozornění předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

4FunRPG

4FunRPG

Domů
Účet
Košík
Hledat
Přejít nahoru